Cài đặt Composer

Nội dung

 1. Cài đặt Composer trên hệ điều hành Windows
 2. Cài đặt Composer trên hệ điều hành Linux
  1. Cài đặt Composer trên VPS Ubuntu 18.04
  2. Cài đặt Composer trên VPS Centos 7
 3. Cài đặt Composer trên hệ điều hành MacOS

PHP là ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở có thể hoạt động trên nhiều các nền tảng, chính vì vậy công cụ Composer cũng tương tự. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt Composer trên 3 nền tảng chính hiện nay là Windows, Linux, MacOS.

Cài đặt Composer trên hệ điều hành Windows

Bước 1 (Tùy chọn): Kiểm tra hệ thống đã cài đặt PHP và thiết lập biến môi trường hay chưa?

Composer được cài đặt thông qua một file kịch bản PHP, do vậy việc kiểm tra PHP đã được cài đặt trên hệ thống hay chưa là rất cần thiết, hơn nữa Composer là công cụ quản lý ràng buộc các package sử dụng trong các dự án viết bằng PHP.

 1. Mở màn hình dòng lệnh và gõ lệnh php -v, nếu nhận được kết quả "'php' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file." thì nhiều khả năng là chưa cài đặt PHP.
 2. Nhấp chuột phải vào My Computer chọn Properties, sau đó chọn Advance System Settings. Trong cửa sổ System Properties chọn tab Anvanced, nếu biến môi trường PATH chưa có thì tạo mới, nếu có rồi thì trỏ biến này đến thư mục cài đặt PHP. Nếu bạn sử dụng XAMPP thì thường thư mục này sẽ là C:\xampp\php, nếu bạn sử dụng Laragon thì thư mục có thể là C:\laragon\bin\php. Sau đó thực hiện lại lệnh php -v bạn sẽ thấy kết quả khác đi.

PHP 7.1.20 (cli) (built: Jul 19 2018 08:59:55) ( ZTS MSVC14 (Visual C++ 2015) x64 )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

Bước 2: Tải phần mềm Composer

Cách đơn giản nhất để cài đặt Composer trên Windows là vào trang chủ của Composer, chọn Download và tải file Composer-Setup.exe về máy và thực hiện cài đặt.

Bước 3: Kiểm tra cài đặt Composer

Mở màn hình dòng lệnh và thực hiện lệnh composer, nếu việc cài đặt Composer thành công và bạn đã kiểm tra việc cài đặt PHP ở bước 1, màn hình kết quả sẽ như sau:

Nếu kết quả là "composer is not recognized as an internal or external command" thì thực hiện thiết lập biến môi trường PATH trỏ thêm đến thư mục cài đặt Composer giống như thực hiện với PHP ở bước 1.

Cài đặt Composer trên Linux

Các máy chủ web chạy ứng dụng PHP hiện nay đến 95% là máy chủ Linux với các bản phân phối khác nhau như Ubuntu, Centos, RedHat... trong phần này chúng ta sẽ hướng đến hai distribution phổ thông nhất là Ubutu 18.04 và Centos 7.

Cài đặt Composer trên VPS chạy Ubuntu 18.04

Bước 1: Cài đặt các gói phần mềm cần thiết trên Ubuntu

Trước khi cài đặt Composer chúng ta cần cập nhật các gói phần mềm đã được cài đặt bằng lệnh:

$ sudo apt update

Tiếp đó chúng ta cần có curl và php-cli để thực hiện tải và cài đặt Composer ở bước tiếp theo, thực hiện cài đặt các gói phần mềm này. Ngoài ra chúng ta cần cài đặt một số gói phần mềm khác sẽ dùng cho hoạt động của Composer như php-mbstring, git để Composer có thể tải về project và unzip để giải nén các file nén được tải về.

$ sudo apt install curl php-cli php-mbstring git unzip

Bước 2: Tải Composer

Composer có một kịch bản cài đặt viết bằng PHP, chúng ta sẽ thực hiện chuyển đến thư mục gốc và tải kịch bản này về bằng curl đã cài đặt ở bước 1:

$ cd ~
$ curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php

Sau đó kiểm tra xem file tải về có chuẩn không, có bị hư khi tải hay không:

$ HASH=48e3236262b34d30969dca3c37281b3b4bbe3221bda826ac6a9a62d6444cdb0dcd0615698a5cbe587c3f0fe57a54d8f5
$ php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '$HASH') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

Nếu thực hiện lệnh này bạn thấy "Installer verified" thì kịch bản bạn tải về là chuẩn. Chú ý, chuỗi ký tự được gán cho HASH chính là mã băm SHA-384 của file kịch bản được công bố trong trang Composer Public Key, nó được cập nhật mỗi khi có một thay đổi trong kịch bản cài đặt. Có thể thực hiện lấy mã băm này tự động mà không cần vào trang web của Composer:

$ HASH="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"

Nếu bạn thấy kết quả là "Installer corrupt" chứng tỏ kịch bản tải về bị lỗi, bạn thực hiện tải lại kịch bản cài đặt Composer. 

Bước 3: Cài đặt Composer

Để cài đặt Composer, sử dụng câu lệnh sau đây để tải và cài đặt Composer vào thư mục /usr/local/bin:

$ sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Các tiến trình tải và cài đặt sẽ thông báo ra màn hình:

All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer (version 1.6.5) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
Use it: php /usr/local/bin/composer

Như vậy việc cài đặt đã hoàn thành, chúng ta thực hiện kiểm tra xem Composer chạy thế nào bằng dòng lệnh:

$ composer

Nếu cài đặt hoàn thành thì sẽ có những thông tin về Composer như dưới đây:

  ______
 / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ \/ __ `__ \/ __ \/ __ \/ ___/ _ \/ ___/
/ /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
\____/\____/_/ /_/ /_/ .___/\____/____/\___/_/
          /_/
Composer version 1.6.5 2018-05-04 11:44:59

Usage:
 command [options] [arguments]

Options:
 -h, --help           Display this help message
 -q, --quiet          Do not output any message
 -V, --version         Display this application version
   --ansi           Force ANSI output
   --no-ansi         Disable ANSI output
 -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
   --profile         Display timing and memory usage information
   --no-plugins        Whether to disable plugins.
 -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
. . .

Cài đặt Composer trên VPS Centos 7

Centos 7 và Ubuntu 18.04 đều là các bản phân phối từ Linux, do vậy việc cài đặt Composer trên VPS Centos 7 sẽ giống với Ubuntu, ngoại trừ một vài lệnh cài đặt các gói phần mềm khác đi.

Bước 1: Cài đặt các gói cần thiết trên Centos 7

$ sudo yum install curl php-cli php-mbstring git unzip

Ở bước này chúng ta thấy khác biệt nhỏ là hệ thống quản lý gói của Centos 7 là yum khác với trên Ubuntu 18.04 là apt.

Bước 2, 3: Thực hiện giống với cài đặt Composer trên VPS Ubuntu. 

Cài đặt Composer trên MacOS

Với hệ thống MacOS chúng ta có thể cài đặt Composer thông qua Brew hoặc tải trực tiếp từ trang Composer.org.

Cách 1: Sử dụng Brew

Bước 1: Cài đặt Brew

Brew là công cụ quản lý các gói phần mềm giống như apt-get trên Ubuntu hay yum trên Centos. Thực hiện cài đặt brew nếu máy chưa cài:

/usr/bin/ruby \ -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Bước 2: Cài đặt Composer thông qua brew

Mở cửa sổ dòng lệnh và thực hiện lệnh

brew install composer

Khi thực hiện, các thông tin tải và cài đặt hiện ra:

==> Installing homebrew/php/composer
==> Downloading https://homebrew.bintray.com/bottles-php/composer-1.3.2.el_capitan.bottle.tar.gz
######################################################################## 100.0%
==> Pouring composer-1.3.2.el_capitan.bottle.tar.gz
/usr/local/Cellar/composer/1.3.2: 5 files, 1.7M

Bước 3: Kiểm tra cài đặt Composer

Thực hiện lệnh composer -v, nếu thể hiện các thông tin về Composer thì việc cài đặt thành công.

composer -v

Cách 2: Tải và cài đặt trực tiếp 

Bước 1: Tải composer.phar

Mở trình duyệt gõ vào URL https://getcomposer.org/composer.phar và bắt đầu tải file composer.phar về máy. Trong đường dẫn này luôn là phiên bản composer.phar mới nhất nên bạn không cần quan tâm đến phiên bản cần tải về.

Bước 2: Thực hiện chạy thử composer

Bản chất các bước cài đặt đều là tải về composer.phar và đăng ký đường dẫn của nó vào một biến môi trường toàn cục để có thể thực thi ở đâu trên máy cũng được. Trong bước 1, giả sử đường dẫn mặc định tải về Composer là thư mục Download. Chúng ta thực hiện lệnh sau trong màn hình dòng lệnh Terminal của MacOS.

Chú ý: Để mở Terminal trong MacOS, nhấn tổ hợp Command + Space và gõ vào Terminal sau đó nhấn Enter.

php ~/Downloads/composer.phar --version

Nếu không chuyển composer vào bin và thiết lập thành file có thể thực thi, composer phải chạy bằng lệnh dài dòng như vậy:

cp ~/Downloads/composer.phar /usr/local/bin/composer
sudo chmod +x /usr/local/bin/composer

Ok, bây giờ chúng ta có thể thực hiện kiểm tra lại xem composer chạy ổn chưa bằng câu lệnh:

composer -V
Composer version 1.7.1 2018-08-07 09:39:23

Nếu kết quả hiển thị như trên thì bạn đã cài đặt Composer thành công. 

 

composer 4
FirebirD AZ Tutorials Network

Đam mê lập trình, muốn chia sẻ kiến thức với mọi người

dung_bkav

dung_bkav

Có thể cài đặt Composer trên Android không tác giả?

1-1 of 1

Không bình luận, chỉnh sửa được: Bạn cần phải đăng nhập.