Cài đặt OctoberCMS

Có hai cách thức để cài đặt OctoberCMS là dùng giao diện đồ họa và giao diện dòng lệnh. Trước khi bước vào cài đặt, hãy xem OctoberCMS cần những gì từ môi trường.

Yêu cầu tối thiểu khi cài đặt OctoberCMS

OctoberCMS được xây dựng trên framework Laravel nên chúng ta có thể thấy các yêu cầu này là tương ứng với Laravel 5.5 (Phiên bản Laravel cao nhất tính đến nay mà OctoberCMS sử dụng). Các yêu cầu này bao gồm:

 • PHP phiên bản 7.0 hoặc cao hơn
 • Thiết lập PDO PHP Extension
 • Thiết lập cURL PHP Extension
 • Thiết lập OpenSSL PHP Extension
 • Thiết lập Mbstring PHP Library
 • Thiết lập ZipArchive PHP Library
 • Thiết lập GD PHP Library

Laravel 5.5 yêu cầu bắt buộc cài đặt PHP phiên bản 7.0 trở lên do phiên bản này được tối ưu với hiệu năng tăng hơn đến 30-40% so với phiên bản trước đó.

Cài đặt OctoberCMS bằng giao diện đồ họa

Các bước chuẩn bị domain, hosting không nằm trong phạm trù bài viết, chúng ta giả sử việc cài đặt này là trên máy tính cá nhân đã được cài đặt sẵn webserver như apache, nginx, CSDL MySQL, PHP phiên bản 7.0 trở lên...

Bước 1: Chuẩn bị cài đặt

Thực hiện tải file cài đặt OctoberCMS về, giải nén vào thư mục tạo sẵn trên webserver. Thiết lập quyền ghi cho thư mục này (với Windows thì mặc định là có quyền ghi không cần làm gì thêm).

Tải và giải nén file cài đặt

(Trong hình ảnh hướng dẫn chúng tôi sử dụng Laragon phần mềm tích hợp phục vụ chạy Laravel trên Windows rất nhanh và nhiều tính năng)

Bước 2: Cài đặt OctoberCMS

Mở trình duyệt web và thực thi đường dẫn đến file install.php trong thư mục trên webserver.

Cài đặt bằng thực thi file install.php

Chúng ta thấy việc cài đặt sẽ bao gồm 3 bước, bước 1 là kiểm tra các điều kiện cần thiết trước khi cài đặt. Kéo màn hình xuống cuối và nhấp vào Agree & Continue. Màn hình tiếp theo xuất hiện:

Thiết lập CSDL cho OctoberCMS

Trong bước này, chúng ta sẽ thực hiện thiết lập CSDL, thiết lập thông tin quản trị và một số thông tin nâng cao khác. Một số thông số cần thiết lập cho CSDL:

 • Database type: Lựa chọn loại CSDL, ở đây hỗ trợ MySQL, SQLite, Postgres, SQL Server. Trong hướng dẫn này chúng ta dùng MySQL.
 • Host: tên phân giải được hoặc IP của máy chủ CSDL, do cài đặt CSDL trên chính máy chủ web nên sử dụng là localhost hoặc 127.0.0.1.
 • Port: Cổng ứng dụng CSDL, với MySQL mặc định là 3306, Postgres là 5432, SQL server là 1433.
 • Database name: Tên CSDL
 • Login: Tên đăng nhập vào CSDL, cài đặt trên máy cá nhân nên sử dụng luôn tài khoản root, với máy chủ web bạn nên tạo tài khoản và được phân quyền riêng đến từng CSDL.
 • Password: Mật khẩu

Thiết lập thông tin quản trị

Tiếp theo chúng ta thiết lập các thông tin sử dụng cho quá trình quản trị CMS như tên Admin, email, username và password sử dụng đăng nhập vào khu vực quản trị.

Thiết lập thông tin vùng quản trị

Mặc định vùng quản trị trong OctoberCMS là /backend, chúng ta hoàn thành có thể thay đổi thành /quan-tri hoặc bất cứ gì.

Nhấp Continue để sang bước tiếp theo, tuy nhiên thấy lỗi

Lỗi CSDL khi cài đặt OctoberCMS

Lỗi này là do chúng ta chưa tạo database tên octobercms, thực hiện tạo database này và tiếp tục.

Thiết lập giao diện và dữ liệu đầu cho website

Trong màn hình ở bước cuối, chúng ta thiết lập giao diện và dữ liệu ban đầu cho website, có 3 lựa chọn:

 • Start from scratch: Cài đặt chỉ phần core của OctoberCMS mà không có bất kỳ giao diện (theme) cũng như plugin nào.
 • Start from a theme: Lựa chọn một giao diện cho website của bạn.
 • Use a project ID: Thiết lập project và cho phép lựa chọn giao diện và các plugin để cài đặt.

Bắt đầu quá trình cài đặt

Khi cài đặt thành công, một thông báo về khu vực quản trị và cảnh báo xóa bỏ các file cài đặt install.php và thư mục install_files để giảm nguy cơ về bảo mật.

Hoàn thành cài đặt

Như vậy việc cài đặt đã thành công, chúng ta thử truy cập vùng quản trị thông qua đường dẫn /backend

Giao diện backend

Cài đặt OctoberCMS bằng giao diện dòng lệnh

OctoberCMS là phần mềm mã nguồn mở viết bằng PHP do đó có thể sử dụng Composer, một công cụ quản lý package cho các dự án PHP. Sử dụng câu lệnh composer create-project để bắt đầu tạo dự án website:

C:\Laragon\www                           
λ composer create-project october/october octobercms        
Installing october/october (v1.0.454)               
 - Installing october/october (v1.0.454): Downloading (100%)   
Created project in octobercms                   
Loading composer repositories with package information       
Updating dependencies (including require-dev)           
Package operations: 86 installs, 0 updates, 0 removals       
 - Installing wikimedia/composer-merge-plugin (dev-master 73e4ed4)
 - Installing composer/installers (v1.6.0): Loading from cache  
 - Installing sebastian/version (2.0.1): Loading from cache    
...
Writing lock file                           
Generating autoload files                       
Loading composer repositories with package information        
Updating dependencies (including require-dev)             
Package operations: 0 installs, 0 updates, 0 removals         
Package phpunit/phpunit-mock-objects is abandoned, you should avoid us
Generating autoload files                       

Như vậy composer đã thực hiện tải toàn bộ các package liên quan đến octobercms về. Tiếp theo thực hiện cài đặt OctoberCMS (thiết lập CSDL, thông tin quản trị):

C:\Laragon\www
λ cd octobercms

C:\Laragon\www\octobercms
λ php artisan october:install
.====================================================================.

 .d8888b.  .o8888b.  db .d8888b. d8888b. d88888b d8888b. .d888b.
.8P  Y8. d8P  Y8  88 .8P  Y8. 88 `8D 88'   88 `8D .8P , Y8.
88   88 8P   oooo88 88   88 88oooY' 88oooo 88oobY' 88 | 88
88   88 8b   ~~~~88 88   88 88~~~b. 88~~~~ 88`8b  88 |/ 88
`8b  d8' Y8b  d8  88 `8b  d8' 88  8D 88.   88 `88. `8b | d8'
 `Y8888P'  `Y8888P'  YP `Y8888P' Y8888P' Y88888P 88  YD `Y888P'

`=========================== INSTALLATION ==========================='

 Database type:
 [0] MySQL
 [1] Postgres
 [2] SQLite
 [3] SQL Server
 > 0
0

 MySQL Host [localhost]:
 >

 MySQL Port [3306]:
 >

 Database Name [database]:
 > octobercms

 MySQL Login [root]:
 >

 MySQL Password []:
 >

Enter a new value, or press ENTER for the default

 First Name [Admin]:
 >

 Last Name [Person]:
 >

 Email Address [admin@domain.tld]:
 >

 Admin Login [admin]:
 >

 Admin Password [admin]:
 >

 Is the information correct? (yes/no) [yes]:
 >

 Application URL [http://localhost]:
 >

 Configure advanced options? (yes/no) [no]:
 >

Application key [HT0zRwf2isgHmJR666F8iSqmrsSBaHxq] set successfully.
Migrating application and plugins...
Migration table created                                  
System                                          
 - Migrating: 2013_10_01_000001_Db_Deferred_Bindings                   
 - Migrated: 2013_10_01_000001_Db_Deferred_Bindings                   
 - Migrating: 2013_10_01_000002_Db_System_Files                      
 - Migrated: 2013_10_01_000002_Db_System_Files                      
 - Migrating: 2013_10_01_000003_Db_System_Plugin_Versions                 
 - Migrated: 2013_10_01_000003_Db_System_Plugin_Versions                 
 - Migrating: 2013_10_01_000004_Db_System_Plugin_History                 
 - Migrated: 2013_10_01_000004_Db_System_Plugin_History                 
 - Migrating: 2013_10_01_000005_Db_System_Settings                    
 - Migrated: 2013_10_01_000005_Db_System_Settings                    
 - Migrating: 2013_10_01_000006_Db_System_Parameters                   
 - Migrated: 2013_10_01_000006_Db_System_Parameters                   
 - Migrating: 2013_10_01_000007_Db_System_Add_Disabled_Flag                
 - Migrated: 2013_10_01_000007_Db_System_Add_Disabled_Flag                
 - Migrating: 2013_10_01_000008_Db_System_Mail_Templates                 
 - Migrated: 2013_10_01_000008_Db_System_Mail_Templates                 
 - Migrating: 2013_10_01_000009_Db_System_Mail_Layouts                  
 - Migrated: 2013_10_01_000009_Db_System_Mail_Layouts                  
 - Migrating: 2014_10_01_000010_Db_Jobs                          
 - Migrated: 2014_10_01_000010_Db_Jobs                          
 - Migrating: 2014_10_01_000011_Db_System_Event_Logs                   
 - Migrated: 2014_10_01_000011_Db_System_Event_Logs                   
 - Migrating: 2014_10_01_000012_Db_System_Request_Logs                  
 - Migrated: 2014_10_01_000012_Db_System_Request_Logs                  
 - Migrating: 2014_10_01_000013_Db_System_Sessions                    
 - Migrated: 2014_10_01_000013_Db_System_Sessions                    
 - Migrating: 2015_10_01_000014_Db_System_Mail_Layout_Rename               
 - Migrated: 2015_10_01_000014_Db_System_Mail_Layout_Rename               
 - Migrating: 2015_10_01_000015_Db_System_Add_Frozen_Flag                 
 - Migrated: 2015_10_01_000015_Db_System_Add_Frozen_Flag                 
 - Migrating: 2015_10_01_000016_Db_Cache                         
 - Migrated: 2015_10_01_000016_Db_Cache                         
 - Migrating: 2015_10_01_000017_Db_System_Revisions                    
 - Migrated: 2015_10_01_000017_Db_System_Revisions                    
 - Migrating: 2015_10_01_000018_Db_FailedJobs                       
 - Migrated: 2015_10_01_000018_Db_FailedJobs                       
 - Migrating: 2016_10_01_000019_Db_System_Plugin_History_Detail_Text           
 - Migrated: 2016_10_01_000019_Db_System_Plugin_History_Detail_Text           
 - Migrating: 2016_10_01_000020_Db_System_Timestamp_Fix                  
 - Migrated: 2016_10_01_000020_Db_System_Timestamp_Fix                  
 - Migrating: 2017_08_04_121309_Db_Deferred_Bindings_Add_Index_Session          
 - Migrated: 2017_08_04_121309_Db_Deferred_Bindings_Add_Index_Session          
 - Migrating: 2017_10_01_000021_Db_System_Sessions_Update                 
 - Migrated: 2017_10_01_000021_Db_System_Sessions_Update                 
 - Migrating: 2017_10_01_000022_Db_Jobs_FailedJobs_Update                 
 - Migrated: 2017_10_01_000022_Db_Jobs_FailedJobs_Update                 
 - Migrating: 2017_10_01_000023_Db_System_Mail_Partials                  
 - Migrated: 2017_10_01_000023_Db_System_Mail_Partials                  
 - Migrating: 2017_10_23_000024_Db_System_Mail_Layouts_Add_Options_Field         
 - Migrated: 2017_10_23_000024_Db_System_Mail_Layouts_Add_Options_Field         
Backend                                          
 - Migrating: 2013_10_01_000001_Db_Backend_Users                     
 - Migrated: 2013_10_01_000001_Db_Backend_Users                     
 - Migrating: 2013_10_01_000002_Db_Backend_User_Groups                  
 - Migrated: 2013_10_01_000002_Db_Backend_User_Groups                  
 - Migrating: 2013_10_01_000003_Db_Backend_Users_Groups                  
 - Migrated: 2013_10_01_000003_Db_Backend_Users_Groups                  
 - Migrating: 2013_10_01_000004_Db_Backend_User_Throttle                 
 - Migrated: 2013_10_01_000004_Db_Backend_User_Throttle                 
 - Migrating: 2014_01_04_000005_Db_Backend_User_Preferences                
 - Migrated: 2014_01_04_000005_Db_Backend_User_Preferences                
 - Migrating: 2014_10_01_000006_Db_Backend_Access_Log                   
 - Migrated: 2014_10_01_000006_Db_Backend_Access_Log                   
 - Migrating: 2014_10_01_000007_Db_Backend_Add_Description_Field             
 - Migrated: 2014_10_01_000007_Db_Backend_Add_Description_Field             
 - Migrating: 2015_10_01_000008_Db_Backend_Add_Superuser_Flag               
 - Migrated: 2015_10_01_000008_Db_Backend_Add_Superuser_Flag               
 - Migrating: 2016_10_01_000009_Db_Backend_Timestamp_Fix                 
 - Migrated: 2016_10_01_000009_Db_Backend_Timestamp_Fix                 
 - Migrating: 2017_10_01_000010_Db_Backend_User_Roles                   
 - Migrated: 2017_10_01_000010_Db_Backend_User_Roles                   
 - Migrating: 2018_12_16_000011_Db_Backend_Add_Deleted_At                 
 - Migrated: 2018_12_16_000011_Db_Backend_Add_Deleted_At                 
Cms                                            
 - Migrating: 2014_10_01_000001_Db_Cms_Theme_Data                     
 - Migrated: 2014_10_01_000001_Db_Cms_Theme_Data                     
 - Migrating: 2016_10_01_000002_Db_Cms_Timestamp_Fix                   
 - Migrated: 2016_10_01_000002_Db_Cms_Timestamp_Fix                   
 - Migrating: 2017_10_01_000003_Db_Cms_Theme_Logs                     
 - Migrated: 2017_10_01_000003_Db_Cms_Theme_Logs                     
October.Demo                                       
- v1.0.1: First version of Demo                             
Seeded System                                       
Seeded Backend                                      
.=========================================.                        
        ,@@@@@@@,                                 
    ,,,.  ,@@@@@@/@@, .oo8888o.                           
   ,&%%&%&&%,@@@@@/@@@@@@,8888\88/8o                          
  ,%&\%&&%&&%,@@@\@@@/@@@88\88888/88'                          
  %&&%&%&/%&&%@@\@@/ /@@@88888\88888'                          
  %&&%/ %&%%&&@@\ V /@@' `88\8 `/88'                          
  `&%\ ` /%&'  |.|    \ '|8'                           
    |o|    | |     | |                            
    |.|    | |     | |                            
`========= INSTALLATION COMPLETE ========='               

Như vậy việc cài đặt đã thành công, chúng ta có thể truy cập vào trang chủ hoặc khu vực quản trị /backend.

install 1
FirebirD AZ Tutorials Network

Đam mê lập trình, muốn chia sẻ kiến thức với mọi người

- of 0

Không bình luận, chỉnh sửa được: Bạn cần phải đăng nhập.